Kontakt

Úchylky tvaru a polohy dle DIN ISO

značka specifikace tolerance
Přímost
Toleranční zóna je ohraničena 2 rovnoběžnými přímkami ve vzdálenosti t. Každá povrchová linie tolerovaného válce musí ležet mezi těmito rovnoběžnými přímkami.
Tolerance přímosti povrchové linie.
Kruhovitost
Toleranční zóna je ohraničena 2 soustřednými kružnicemi o vzdálenosti t. Obvodové linie tolerovaného válce musí ležet při libovolném radiálním řezu uvnitř obou kružnic.
Tolerance kruhovitosti obvodové linie kružnic válce.
Rovinnost
Toleranční zóna je ohraničena 2 rovnoběžnými rovinami o vzdálenosti t, jejíž rozměr odpovídá rozměru tolerované plochy. Skutečná plocha měřeného dílu musí ležet mezi oběmi rovnoběžnými rovinami. Dodatečně je např. omezena tvarová odchylka.
Rovinnost plochy
Válcovitost
Toleranční zóna pro tolerovaný plášť válce je tvořena 2 koaxiálními válci s radiálním odstupem t. Tolerance válcovitosti ohraničuje odchylky kruhovitosti, přímosti povrchových přímek a rovnoběžnosti povrchových přímek pláště válce k ose válce.
Tolerance válcovitosti pláště válce.
     
Rovnoběžnost
Toleranční zóna, v níž musí ležet povrchové linie tolerovaného válce, je ohraničena 2 rovnoběžnými přímkami o vzdálenosti t, které jsou rovnoběžné se vztažnou osou.
Tolerance rovnoběžnosti povrchové linie ke vztažné ose.
Kolmost
Toleranční zóna je ohraničena 2 rovnoběžnými rovinami o vzdálenosti t, které jsou kolmé ke vztažné ose. Tolerované čelní plochy musí ležet mezi těmito rovinami.
Tolerance kolmosti plochy ke vztažné ose.
Náklon
Toleranční zóna je ohraničena 2 rovnoběžnými rovinami o vzdálenosti t, které jsou úhlově nakloněny ke vztažné ose. Tolerovaná plocha musí ležet mezi těmito rovinami.
Tolerance náklonu ke vztažné ose.
Souosost
Toleranční zóna je ohraničena válcem o průměru t, jehož osa je totožná se vztažnou osou. Skutečná osa tolerovaných elementů musí ležet uvnitř toleranční zóny.
Tolerance souososti osy válce ke vztažné ose.
     
Obvodové házení
Toleranční zóna je v každém libovolném radiálním řezu kolmém ke vztažné ose ohraničená 2 kružnicemi o vzdálenosti t, jejichž společný střed leží na vztažné ose. Tolerance obvodového házení platí všeobecně pro jedno úplné otočení tolerovaných elementů kolem vztažné osy.
Tolerance obvodového házení obvodové linie ke vztažné (rotační) ose.
Celkové obvodové házení
Toleranční zóna je ohraničena 2 soustřednými kružnicemi o vzdálenosti t. Obvodové linie tolerovaného válce musí ležet při libovolném radiálním řezu uvnitř obou kružnic.
Tolerance celkového obvodového házení pláště válce ke vztažné (rotační) ose.
Čelní házení
Toleranční zóna je v každém libovolném radiálním řezu ohraničena 2 kružnicemi o vzdálenosti t. Kružnice leží v měřicím válci, jehož osa je totožná se vztažnou osou. Průměr měřicího válce může nabývat každé hodnoty průměru čela válce.
Tolerance čelního házení čela válcového prvku.
Celkové čelní házení
Toleranční zóna je ohraničena 2 rovnoběžnými rovinami o vzdálenosti t, které jsou kolmé ke vztažné (rotační) ose. Při opakované rotaci kolem vztažné osy a radiálním posunu sejmutí měřicích hodnot, musí všechny body povrchu tolerované čelní plochy ležet uvnitř toleranční zóny.
Tolerance celkového čelního házení čelní plochy válcového prvku.