Kontakt

Parametry drsnosti

Výběr cut-offu (filtru profilu) podle ISO 4288:1998 a ISO 3274:1998

Cut-off se vybírá podle vlnové rozteče nebo předpokládané hodnoty Ra. Tomu současně odpovídá vyhodnocovaná délka podle norem. Odchylky jsou povoleny v případě, že dílec nedovoluje nastavení podle norem.

Profil povrchu – celková výška profilu

Pohybem snímače se získá dvoudimenzionální profil jako obraz povrchu součásti. Filtrací podle DIN EN ISO 11562 se z nefiltrovaného primárního profilu (P-profil) získá profil drsnosti (R-profil) a profil vlnitosti (W-profil). Na těchto třech profilech jsou veličiny definovány a podle profilu analogicky označeny P, R nebo W.

Pt – Hloubka profilu DIN EN ISO 4287

  • nejmenší vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými mezními přímkami z nefiltrovaného profilu povrchu uvnitř měřené délky ln
  • Pt je silně závislý na délce měřené délky ln
  • Pt slouží k vyhodnocování jednotlivých chyb povrchu

Wt – Hloubka vln DIN EN ISO 4287

  • vzdálenost mezi nejvyšším a nejhlubším bodem vyrovnaného profilu vlnitosti (drsnost odfiltrována) uvnitř měřené délky ln
  • značka Wt se používá ke kontrole výrobního postupu, u kterého vlnitost představuje funkční kritérium Rt – největší hloubka drsnosti

DIN EN ISO 4287

  • svislá vzdálenost od nejvyšší špičky k nejhlubší rýze filtrovaného profilu drsnosti uvnitř měřené délky ln

Vztažnou čárou pro definici parametrů je uvnitř základní délky lp, lr, lw střední čára. Pokud není stanoveno jinak, je dovoleno měření pro zjištění parametrů drsnosti a vlnitosti přes ln = 5 lr resp. ln = 5 lw (lp).

Měřené délky – Mezní vlnové délky

Profil drsnosti se skládá z elementů oddělených podle vlnové délky profilovým filtrem lc (cut-off). Mezní vlnová délka charakterizuje způsob filtrace k oddělení vlnitosti a drsnosti. Celková délka lt je délka pohybu snímače během kterého se snímají úchylky tvaru povrchu. Ta je delší než měřená délka ln (vyhodnocovaná délka) z které se pomocí filtru získá profil drsnosti. S výjimkou parametrů Rt a Rmr(c) jsou všechny parametry drsnosti definovány na základní délce lr. Zjišťovány však budou pravidelně jako střední hodnota 5 základních délek lr. Základní délka lr odpovídá mezní vlnové délce lc.

Vyhodnocení naměřených výsledků

Podle normy ISO 4288 má být provedeno měření povrchu v oblasti, kde se očekává nejvyšší hodnota (určeno vizuálně).

Pravidlo maximální hodnoty

Povrch je považován za dobrý, pokud naměřená hodnota parametru nepřevyšuje fixní maximální hodnotu. V takovém případě je parametr identifikován jako přípona „max“, např. Rz1max.

16% pravidlo

Pokud není parametr označen dodatkem „max“, platí 16% pravidlo. Povrch se považuje za dobrý, pokud nepřekročilo více než 16% naměřených hodnot jedné veličiny nejvyšší označenou hodnotu. Další informaci k pravidlu viz norma DIN EN ISO 4288:1997.

Zvláštní pravidlo VDA*

Pravidlo 16% se nepoužívá. VDA 2006 vychází z toho, že odchylka hodnoty parametru byla již zohledněna při zadávání mezní hodnoty. Platí tedy pravidlo nejvyšší hodnoty i bez označení indexem „max“. Používání filtru λs není povoleno.

*Při Rz ≤ 2 μm se používá hrot s rádiusem 2 μm, při Rz > 2 μm se používá hrot s rádiusem 5 μm. Vzdálenost bodů musí být maximálně 0,5 μm a menší.

Nejdůležitější parametry drsnosti podle DIN EN ISO 4287, ČSN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565 a DIN EN 10049 

DIN EN ISO 13565

Rk – Základní hloubka – hloubka profilu jádra drsnosti (zóna s největším nárůstem podílu materiálu nad určitou hloubku)

Rpk – Redukovaná výška špiček – střední výška špiček profilu, vyčnívající z profilu drsnosti jádra 

Rvk – Redukovaná hloubka rýh – střední hloubka rýh profilu, zasahujících z profilu jádra drsnosti do materiálu 

Mr1 – Podíl materiálu nad profilem jádra – je určován linií řezu, která vymezuje profil jádra drsnosti ke straně bez materiálu 

Mr2 – Podíl materiálu pod profilem drsnosti – je určován linií řezu, která vymezuje profil jádra drsnosti ke straně materiálu

 

Ke stažení+